Sunday, June 18, 2006

The original 50 Directors' ships of 1652

I think at this point, we can make a pretty complete listing of the Fifty Directors' ships of 1652:
7 Rotterdam Directors' ships

Adm  Captain           Ship       Guns Crew
R-Dir Ruth Jacobsz Buys      a ship      26  105
R-Dir Jan Evertsz de Liefde    Jonas       36  125
R-Dir Jacob Cleijdijck       Meerman      30  120
R-Dir Isaak de Jongh        Sint Pieter    29  110
R-Dir Adriaan de Zeeuw       Burcht      28  105
R-Dir Simon Cornelisz van der Meer Prins       ?  ?
R-Dir Corstiaen Corstiaenszoon   Prins te Paard  38  120

24 Amsterdam Directors' ships

Adm  Captain           Ship       Guns Crew
A-Dir Jan Maijkers         Alexander     28  100
A-Dir Dirck Pater         Blauwe Arend   28  105
A-Dir Matthijs Corneliszoon    Sint Salvador   34  120
A-Dir Jacob Swart         Vliegende Faam  28  110
A-Dir Abraham van Campen      Arke Troijane   28  100
A-Dir Cornelis Jansz Poort     Kroon Imperiaal  34  125
A-Dir Cornelis Jansz Brouwer    Valck       28  105
A-Dir Maarten de Graeff      Prinses Roijaal  28  110
A-Dir Gerrit van Lummen      Neptunis     36  125
A-Dir Cornelis Naeuoogh      Sint Matheeus   36  135
A-Dir Nicolaes de With       Prins Maurits   34  115
A-Dir Gerrit Schuyt        Rooseboom     28  105
A-Dir Bastiaen Bardoel       Engel Gabriel   28  110
A-Dir Cornelis van Houtten     Witte Lam     30  110
A-Dir Stoffel Juriaenszoon     Sint Francisco  28  105
A-Dir Jacob Sijvertsz Spanheijm  Elias       34  121
A-Dir Hendrick de Raedt      Zwarte Leeuw   30  130
A-Dir Sipke Fockes         Sint Maria    28  100
A-Dir Bruyn van Seelst       Groote Liefde   38  125
A-Dir Lambert Pieterszoon     Nassouw      34  130
A-Dir Fredrick de Coninck  Groote Vergulde Fortuijn 35  135
A-Dir Fredrick Bogaert       Engel Michiel   30  115

9 Zeeland Directors' ships

Adm  Captain          Ship        Guns Crew
Mi-Dir Jan Le Sage        Vergulde Haan    30  105
Mi-Dir Jacob Adriaansz Penssen  Gouden Leeuw    30  110
Mi-Dir Johannes van Regermorter  some ship      30  105
Mi-Dir Bastiaan Tuyneman     Sint Laurens    30  105
Vl-Dir Jan Thyssen        Witte Lam      32  110
Vl-Dir Cornelis Evertsen de Jonge Vlissingen     26  110
Vl-Dir Allert Janszoon      Dubbele Arend    28  110
Zi-Dir Cornelis Rocusz Fincen   Liefde       34  110
Ve-Dir Jan Olivierszoon      Wapen van der Veere 38  125

7 Noorderkwartier Directors' Ships

Adm  Captain           Ship        Guns Crew
Ho-Dir Jacob Pietersz Houck     Sampson      30  110
Ho-Dir Pieter Adriaensz van Blocker a ship       28  105
En-Dir Gijsbert Malcontent     a ship       28  110
En-Dir Jacob Claesz Duijm      Vergulde Zon    28  108
Me-Dir Jan Pietersz Deught     Sint Jeronimus   30  110
Ed-Dir Jan Fredricksz Houcboot   Vergulde Meerman  30  110
Mo-Dir Jacob Claesz Boot      Zwarte Beer    32  115

2 Friesland Directors' ships

Adm  Captain           Ship        Guns Crew
Ha-Dir Andries Douwesz Pascaert   Sint Vincent    28  105
Ha-Dir Adriaan Heeres Cleijntien  Vergulde Pelicaen 28  100

1 Groningen Directors' ship

Adm  Captain           Ship        Guns Crew
Gr-Dir Joost Bulter         Kameel       42  ?
Sources:
 1. list of the fleet on 19/20 September 1652 from the Nationaal Archief
 2. Dr. Carl Ballhausen, Der Erste Englisch-Höllandische Seekrieg 1652-1654, 1923
 3. James C. Bender, unpublished manuscript "Dutch Directors' Ship Information 1652-1653", 2004
 4. James C. Bender, unpublished manuscript "Dutch Ships 1600-1700", 2005
 5. Dr. S.R. Gardiner, Ed., The First Dutch War, Vol.I, 1898

Google SiteSearch

Google
  Web anglo-dutch-wars.blogspot.com

Lotto System

Facebook

James Cary Bender's Facebook profile

Amazon Ad

Amazon Ad

Amazon Context Links