Wednesday, September 21, 2005

The fleet that took Willem III to England in 1688

This is based on the list in Vol.3 of Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, by J. C. de Jonge, from 1869. This is the list of ships and captains in the fleet that took Prins Willem III to England in 1688:
The Fleet that took Prins Willem III to England in 1688

Admiralty of the Maze

Maze, 68 guns Schout-bij-Nacht J. van Braken
Maagd van Dordrecht, 68 guns G. Callenburgh
Delft, 56 guns J. Snellen
Schieland, 50 guns W. van Eeden
Honsholaardijk, 48 guns B. Rees
Zeelandia, 46 guns 46 guns E. de Liefde
Rotterdam, 44 guns Convent
Gorcum, 42 guns C. van Brakel
frigate Briel, 30 guns J. van der Esch


Admiralty of Amsterdam

Leiden, 62 guns Lt-admiral W. Bastiaensz Schepers
Provincie van Utrecht, 62 guns 62 guns Vice-Admiral P. van Almonde
Wapen van Utrecht, 66 guns Schout-bij-Nacht Schey
Zeelandia, 62 guns Commandeur G. v.d. Dussen
Friesland, 62 guns Louis, Graaf van Nassau
Gideon, 60 guns J. van Hardenbroeck
Akerboom, 60 guns J. Bouwens
Elswout, 60 guns A. F. van Zyll
Agatha, 50 guns J. Kuiper
Castricum, 50 guns van Bassen
Beemster, 50 guns H. van Tol
Stad en Lande, P. van Laeren
Vrede, 46 guns P. C. Decker
Noordholland, 46 guns P. van der Gysen
Nijmegen, 46 guns G. Hooft
Harderwijk, 46 guns C. van der Zaan
Maria Elisabeth, 46 guns W. van der Zaan
Schattershof, 46 guns A. Manard
Sneek, 36 guns Ph. van der Goes
Edam, 36 guns A. Taalman
Oud-Carspel, 36 guns A. Stilte
Asperen, 36 guns D. Egmont van Neyenburgh
Anna, 34 guns D. Schey
Hazewind, 32 guns P. v. d. Dussen
Wulpenburg, 32 guns A. Noordhey
Damiaten, 30 guns J. Hoogenhoeck
light frigate Brak, 24 guns commandeur W. Cats
light frigate Bommel, 24 guns commandeur J. Jansse Bout
light frigate Postiljon, 24 guns commandeur Claes Jansse Boeck
advijsjacht Bruijnvisch, 20 guns commandeur H. Veer
fireship Kraanvogel Wybrand Barentse
fireship Paauw Gillis Jansse Du Pon
fireship Strombolus Daniel Rouckeze
fireship Zes Gebroeders Simon Louwrens Seelt
fireship Monte Vesuvius Fred. Dirckse Varckevisser
plus 2 galliots

Admiralty of Zeeland

Cortgene, 50 guns Lt-Admiral Cornelis Evertsen, commander in chief
Gekroonde Burg, 60 guns Vice-Admiral C. van de Putte
Veere, 60 guns Schout-bij-Nacht Geleyn Evertsen
Goes, 30 guns C. J. Mosselman
Somer, 26 or 28 guns A. den Boer
plus 2 hoekers as advijsjachts

Admiralty of the Noorderkwartier

Noorderkwartier, 64 guns Schout-bij-Nacht Jan Dick
Wapen van Hoorn, 44 guns Captain Muys
frigate Mercurius, 30 guns Leendert Cuypers
fireship Keurvorst van Brandenburg commandeur M. Jansz Dick
fireship Maagd van Enkhuizen

Google SiteSearch

Google
  Web anglo-dutch-wars.blogspot.com

Lotto System

Facebook

James Cary Bender's Facebook profile

Amazon Ad

Amazon Ad

Amazon Context Links