Thursday, September 08, 2005

Dr. Elias mentioned the manuscript from July 1653

On page 123 of Schetsen uit de Geschiedenis van Ons Zeewezen, Vol.V, Dr. Elias mentioned the list of ships at Vlissingen on July 2, 1653. Mostly, it is in a note. He wrote: "In deze lijst worden de schpen niet bij name genoemd". He also wrote "De namen vindt men in de correspondeerende "Lijst van de schepen, die wy (nl. de gedeputeerden te Vlissingen) in zee vinden ende daerby brengen hoe die gemonteert ende gemand zijn". There is more, but it sounds like if we found the list with names and guns from June 20, 1653 (if I am reading it correctly), we would have a goldmine of information.

Google SiteSearch

Google
  Web anglo-dutch-wars.blogspot.com

Lotto System

Facebook

James Cary Bender's Facebook profile

Amazon Ad

Amazon Ad

Amazon Context Links