Wednesday, April 25, 2007

Amsterdam Directors' ships in service from late April 1653

Yesterday, I received photographs of a document that lists all the Amsterdam Directors' ships in service, or coming into service, in late April 1653. This is the order in which they appear in the document. I have added captains' names:
Adm  Ship         Guns Captain
A-Dir Samson        28  Cornelis Cornelisz de Groot
A-Dir Rooseboom      28  Bartholomeus Rietbeeck
A-Dir Valck        28  Cornelis Jansz Brouwer
A-Dir David en Goliat   34  Claes Bastiaensz van Jaersvelt
A-Dir Blauwen Arent    28  Hendrick Claesz van Streeck
A-Dir Engel Michiel    28  Frederick Bogaart
A-Dir Sint Pieter     28  Gerrit Schuyt
A-Dir Catrina       28  Jan Jacobsz Kop
A-Dir Sint Matheeus    42  Cornelis Naeuoogh
A-Dir Faem         28  Jacob Swart
A-Dir Pellicaen      28  Barent Soudaen
A-Dir Gidion        34  Dirck Jansz Somer
A-Dir Elias        34  Frans Fransz Sluijter
A-Dir Moor         34  Adriaen Cornelisz van Ackersloot
A-Dir Walvis        28  Abraham Verleth
A-Dir Hollandsche Tuin   28  Harman Walman
A-Dir Moorin        28  Cornelis Cornelisz Jol
A-Dir Keurvorst van Keulen 34  Sijmon Dootjes
A-Dir Hercules       28  Sijmon Veeneman
A-Dir Coninck Davidt    28  Dirck Hendricksz Vogelsang

Google SiteSearch

Google
  Web anglo-dutch-wars.blogspot.com

Lotto System

Facebook

James Cary Bender's Facebook profile

Amazon Ad

Amazon Ad

Amazon Context Links